Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

ul. Mińska 33, 05-332 Siennica

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gbpsiennica.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Jurkowska, adres poczty elektronicznej gbpsiennica@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 510256261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica - opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Budynek parterowy, posiada jedno wejście główne, które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Brak barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po prawej stronie od wejścia) znajduje się Rejestracja Czytelników, w którym można zasięgnąć informacji. Od tyłu budynku znajduję się również drugie wejście [Taras Historyczno-dydaktyczny], które również nie posiada barier architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Szerokość korytarzy i odstępów między regałami umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W odległości ok. 10 m od wejścia do Biblioteki znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. W Bibliotece nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informacje

Liczba wyświetleń: 748
Utworzono dnia: 23.02.2023

Historia publikacji

  • 24.03.2023 12:51, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 23.02.2023 19:22, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności